Zápis ze XXXIV. Valné hromady

Konané v Říčanech u Prahy 17. listopadu 2023

 

Program:

1. Zahájení XXXIV. Valné hromady

2. Zpráva o činnosti svazu

3. Zpráva o hospodaření svazu

4. Revizní zpráva

5. Volba Výboru svazu

6. Zhodnocení činnosti v roce 2023 a plán činnosti pro rok 2024

7. Ostatní

8. Diskuse

9. Usnesení

10. Závěr

 

Prezence:

 • Valné hromady se zúčastnilo 11 řádných členů a 3 hosté

Zahájení:

 • Schůzi Valné hromady zahájila ing. Ingrid Vlčková Pelnerová a schůzi moderoval ing. Petr Zajíček
 • Přednesení programu schůze
 • Všichni přítomní členové svazu jednohlasně schválili program schůze

Zpráva o činnosti svazu:

 • Představení plemen Jersey a Brown Swiss v číslech
 • Žebříčky chovů a jejich srovnání
 • Žebříčky nejlepších dojnic

Zpráva o hospodaření svazu a revizní zpráva:

 • Hospodaření svazu:
 • V pokladně 0,- Kč
 • Bankovní účet k datu schůze 180 122,- (slovy stoosmdesáttisícstodvacetdva korun českých)
 • Sponzoři svazu:
  - Fides Agro, spol. s r. o., ve výši 10.000,- Kč
  ​- Alltechnology C.Z. s.r.o., ve výši 5.000,- Kč
  • Faktury po splatnosti: 2 (obě vystavené na stejné datum) - řeší ing. Ingrid Vlčková Pelnerová s ing. Magdalenou Zajíčkovou
 • Revizní zprávu ověřil ing. David Hruška, člen revizní komise

 

Volba výboru svazu:

 • Volební výbor pro volbu nového předsedy a svazové komise (schváleni jednohlasně):
  Zdeněk Hlaváček
  MVDr. Jaroslav Miška
   
 • Volba nového předsedy a výboru svazu
  Kandidáti na předsedu svazu:
  MVDr. Miroslav Hrdlička
  Ing. Ingrid Vlčková Pelnerová
  Ing. Petr Zajíček
  Ing. David Hruška
  Lucie Hrdličková
   
 • Kandidáti revizní komise:
  Josef Zajíček
  Ing. Ivo Žďánský
  1. zemědělská a.s. Chorušice
  Tomáš Kojetín
   
 • Výsledky voleb předsedy a svazové komise
  Předsedou byla zvolena ing. Ingrid Vlčková Pelnerová
  Místopředsedou svazu byl zvolen ing. Petr Zajíček
  Členy výboru svazu byli zvoleni MVDr. Miroslav Hrdlička a Lucie Hrdličková

 

Zhodnocení činnosti v roce 2023 a plán činnosti pro rok 2024:

 • Předání ocenění nejúspěšnějším chovatelům
 • Činnost svazu v uplynulém období 2023
 • Online šampionát EJF
 • Chovatelský kemp pro děti Lysá nad Labem
 • Organizace a účast na NVHZ Brno 2023
 • Výstava Na Hadačce 2023 Kralovice
 • Nedokončen proces svazových dokumentů z důvodu nedostatku časových možností
 • Nová emailová adresa svazu: svaz@malopocetnaplemena.cz

Plány činností pro další období

 • Propagovat nově založené webové stránky, propagovat na stránkách chovy a jejich webové stránky: https://www.csmdp.cz/; www.jersey.cz; www.brownswiss.cz
 • Certifikace A2 mléka
 • Rozšiřovat počty zvířat v PK
 • Odborné zájezdy (1-2 zájezdy/rok): Swiss Expo, SIMA Paris, European Brown Swiss
 • Chovatelský kemp pro děti Lysá nad Labem: 22.-24.3.2024
 • Dodělat změny svazových dokumentů a stanov schválené na schůzi
   
 • Návrhy: Vytvořit a spravovat účet svazu na sociálních sítích

 

Všechny návrhy a usnesení schůze byly jednohlasně schváleny všemi přítomnými členy.

 

 

Zápis vyhotovila Lucie Hrdličková

V Říčanech

Dne 17.11.2023