SWISS EXPO LAUSANNE 2016 - BROWN SWISS

Průměrné stádo krav na mléčné farmě ve Švýcarsku čítá přibližně dvacet až třicet kusů krav, jde tedy o farmy malé a čistě rodinného charakteru typicky spíše v extenzivnějším systému hospodaření, hlavně co do výživy. Asi 70% krav je krmeno jen zelenou pící, senem a senáží, jen přibližně zbylých 30% má v krmné dávce kukuřici. Typické je také krmení relativně více či méně chudé na jaderná krmiva – v těch nejintenzivnějších švýcarských chovech kráva dostává na vrcholu laktace do 6 kg jadrných krmiv, často ale i mnohem méně. Navíc většina krav v této hornaté zemi je trvale chována v nadmořských výškách nad 800 m.n.m. a dvacet procent populace krav i v daleko vyšších, přesahujících 1 200 m.n.m. I tím je dána průměrná celošvýcarská užitkovost krav jednotlivých plemen, která jen jako číslo na papíře nijak neoslní. Když si ale uvědomíme, za jakých podmínek jí krávy ve Švýcarsku dosahují, není vůbec nízká. Lze předpokládat, a dokazují to již i konkrétní zkušenosti z praxe, že v intenzivnějších podmínkách chovu při intenzivnější výživě švýcarské krávy dosahují vynikající dojivosti i složek.

Obecně se Švýcaři neženou za každou cenu za co nejvyšší dojivostí, prioritou je pro ně spíše selekce na dobré zdraví, plodnost a dlouhověkost při solidní dlouhodobě udržitelné užitkovosti krav. A protože mají rádi krávy pěkné i na pohled, selektují svá stáda i na solidní exteriér.

Zajímavým švýcarským produktem je i tzv. „ementálské mléko“. Jde o mléko z farem chovatelů, kteří se vůči mlékárně zavázali, že nebudou svým kravám zkrmovat fermentovaná krmiva a omezí se jen na zelenou píci, seno, úsušky pícnin a případně jadrná krmiva. Daní je nižší užitkovost, výhodou je však vyšší výkupní cena takového mléka, které pak slouží ke speciálním účelům ve výrobě.

Švýcaři mají své krávy rádi, což jim umožňuje rodinný charakter jejich farem. Mají k nim vztah nejen jako ke zdroji zpeněžitelné produkce, ale i ryze osobní.

Dle hesla „lépe jednou vidět, než desetkrát slyšet jsme se tedy na tuto akci vypravili. Co nás překvapilo, byla skutečnost, že se nachází prakticky v centru města. Areál výstaviště sestává ze tří gigantických hal, každá z nich navíc o dvou patrech, velkého podzemního parkoviště a dalších hal, které sloužily jako skladové prostory. To vše je vhodně zasazeno do běžné lausannské zástavby. Jedna z hal fungovala jako stáj - úvaziště pro krávy včetně kompletního zázemí pro jejich ošetřovatele, krmení, fiting, dojení. Ve druhé hale se nacházely zásoby krmiva, steliva a prostor pro odstavení dopravních prostředků pro přepravu krav. Třetí, pro nás nejdůležitější hala, měla uvnitř předvadiště s tribunami, prostor pro komerční stánky a občerstvení. Vzhledem k tomu, že venku mrzlo a sněžilo, bylo pro nás toto zázemí velice příznivé.

Na témže místě se tento rok konal již dvacátý ročník výstavy skotu, v prvních ročnících se ale vše odehrávalo v obřích stanech.
 

Podhorské město Lausanne na břehu Ženevského jezera.
 

Original Braunvieh (Original Brown Swiss)

Co do počtu šestým nejpočetnějším plemenm, které se na Swiss Expo mělo možnost prezentovat, je samozřejmě ORIGINAL BROWN SWISS. Typický představitel dvojstranné maso-mléčné užitkovosti. S plemenem Brown Swiss má dnes společné jen jméno, dnes už dávno není možné v rámci čistokrevné plemenitby přikřižovat jedno plemeno k druhému. Skalní příznivci a chovatelé Original Brown Swiss  si zakládají na čistokrevné plemenitbě a snaží se zlepšovat jejich dojivost při zachování příznivé masné užitkovostí. Jde o plemeno hrubé, velice odolné, přizpůsobivé, plodné a výjimečně dlouhověké. Je také velmi chodivé s kvalitními a zdravými končetinami, což jej činí vhodným do hornatých a členitých terénů. V KU je zapojeno asi 6000 krav s průměrnou mléčnou užitkovostí 6 130 kg mléka, 3,91 % tuku a 3,31 % bílkoviny. Průměrný standardizovaný denní přírůstek je 1 346 g denně. Jde o Švýcarskou genovou rezervu. Naprostá většina zvířat je rohatá a jsou tak efektní ozdobou vysokohorských pastvin a salaší.

Vítězkou přehlídky se stala prvotelka HAKON ALFA s denní dojivostí 27,5 l mléka. Její perfektní vemeno zaujalo judge natolik, že ji zároveň vyhlásil krávou s nejlepším vemenem. Vícešampionkou se stala AJA KILIAN LUANA.

Hrdost na toto národní plemeno se projevila při velice bouřlivém aplausu v stoje při vyhlášení vítězek.
 

Plemeno Original Brown Swiss se hodí do drsnějších podmínek Alp.
 

Brown Swiss

Relativně nejpočetnějším plemenem ve Švýcarsku je BROWN SWISS, které je v této krásné hornaté zemi doma. I na oblibě „Brownek“ je vidět, jak švýcarští chovatelé inklinují k tradicím. V současné době je v KU zapojeno 164 200 krav! Jde o zvířata intenzivně šlechtěna na mléčnou užitkovost, v čemž švýcarské „Brownky“ skutečně vynikají. Průměrně uzavírají normovanou laktaci na bezmála 7000 kg mléka, 4,06 % tuku a 3,38 % bílkoviny. Toto plemeno je zde tolik oblíbené i pro svou výbornou přizpůsobivost všem technologiím ustájení, dlouhověkost, dojivost a snadné telení. Dále je to velmi výhodný obsah vysoce kvalitní bílkoviny, která umožňuje dosahovat nadprůměrné výtěžnosti sýřeniny při mlékárenském zpracování.       

Opravdu veliká show se tak spustila v pátek ráno, kdy začala přehlídka „brownek“. Na tu jsme se moc těšili i my, protože toto plemeno si zaslouženě získává stále více obdivovatelů i mezi našimi chovateli, což nás velice těší.

Nelehkého úkolu posoudit bezmála dvě stovky zvířat ve čtrnácti kategoriích dle věku se ujal domácí judge pan Stefan WIDENER. Na emocích chovatelů bylo vidět, jak ohromnou prestiž má získání předního umístění již ve skupinách. Vyhlašování celkových šampionek pak byla opravdu velkolepá show doprovázená nejrůznějšími světelnými a zvukovými efekty, a dokonce i pyrotechnikou, a vyhecovanou diváckou kulisou. Je pravda, že Švýcarsko je dnes světovou jedničkou v prošlechtěnosti tohoto plemene na skvělý exteriér. Dokládají to právě úspěchy dcer švýcarských býků na nejprestižnějších světových výstavách, včetně WDE ve Wisconsinu. Osobně můžeme říci, že rozdíl mezi švýcarskými a rakouskými nebo německými „Brownkami“ je patrný, zejména v utváření vemen a kapacitě zvířat. Potěšením byly i úspěchy dcer býka BLOOMINGa, který je také využíván chovateli v České republice.

                Po pětihodinovém maratonu předvádění se nakonec šampionkou plemene stala dcera Jongleura Scheniback’s JAQUELINE. Vícešampionkou se stala kráva s téže farmy COLECTION CORELLA, která má za sedm laktací nadojeno průměrně 11 995 kg mléka, 4,19% tuku a 3,48% bílkoviny za 305 dní!
 

Scheniback's Jaqueline, šampionka plemene Brown Swiss.
 

Krávou s nejlepším vemenem byla vyhlášena devítiletá PLANTAHOF’S ZEUS PALMA s maximální užitkovostí 14 138 kg mléka za normovanou laktaci.
 

Kráva s nejlepším vemenem plemene Brown Swiss Zeus Palma.

Skvělá atmosféra prosycená chovatelstvím a láskou ke kravám byla cítit po všechny dny výstavy a tak můžeme návštěvu této akce doporučit každému opravdovému chovateli.
 

Rezervní šampionka plemene Brown Swiss Colection Corella
s krávou s nejlepším vemenem Zeus Palmou.

Ing. Petr Zajíček & Bc. Magdalena Bartáková